IELTS – Writing Task 2 – Полезни съвети за есето

Тази задача изисква да се напише есе. Есето е съчинение с определена и ясна структура, с която ще се запознаем по-нататък в този текст.

Кандидатстващите в университети се явяват на академичната версия на теста и техните теми за есета ще бъдат на по-сложни теми.

Времето е 40 минути, а изискваният минимум думи е 250.

Структура на есето

Есето се състои от 3 основни части: въведение, аргументативна част, заключение. Ще разгледаме тези части последователно.

Въведението

Въведението е кратко и целенасочено. В него трябва да присъстват само 2 елемента – 1) Background statement и 2) Thesis statement. В много от случаите всеки от тях може да се състои от по 1 изречение.

Background statement служи за да въведе читателя в зададената тема. Добре е да е целенасочен и да не се отклонява от нея. Затова най-лесният начин да го съставим е като просто перифразираме зададената от изпитващите тема. Важно е да не преписваме дословно, тъй като ако го направим, това изречение няма да бъде считано за наш текст и така броят на думите, които се считат за наш текст ще намалеят, а ние не искаме да бъдем наказани заради това, че сме написали по-малко думи от зададения минимум.

На тази страница можете да откриете упражнения за перифразиране и съставяне на background statement.

Thesis statement е тезата – нашият отговор на поставения въпрос. Отговаряме общо, без да навлизаме в подробности и да се аргументираме. Тези неща се правят в аргументативната част.

Аргументативната част

В тази част развиваме своя отговор. Тя се състои от 2-3 абзаца / параграфа. За да са добре развити в рамките на 40 минути, дори и да имаме повече идеи и аргументи, не можем да си позволим да напишем повече параграфи.

Всеки параграф е фокусиран върху един-единствен въпрос. Не разпростираме една тема в няколко параграфа и не обсъждаме няколко теми в 1 параграф.

Но какво всъщност да пишем в тях? Тези параграфи служат за да развият и обосноват нашия отговор. В тях обясняваме защо заемаме определена позиция / даваме определени отговори на зададените въпроси. Тези отговори и позиции се намират съвсем кратко и общо записани във въведението. Те представляват нашата теза (thesis statement).

Както вече отбелязахме, всеки аргумент се развива в отделен параграф / абзац. Записваме ясно аргумента, след което се опитваме да докажем, че той е валиден – с обяснения и евентуално примери.

Важно е да правим разлика между аргумент и пример. Аргументът е обща идея, а примерът служи за илюстрация на тази идея.

Ако е нужно да пишете съчинение на тема дали предпочитате да готвите сами или да купувате приготвена храна, може да изберете примерно първото. Защо предпочитате да готвите сами? Дайте 2-3 аргумента, които ще развиете в 2-3 параграфа.

Аргумент 1: Домашната храна е по-евтина. Как ще докажете това? С обяснения и евентуално примери. Обяснение: За да печелят, ресторантите и щандовете за готова храна включват в цената, която плащаме не само цената на продуктите и изразходваната енергия, но също и заплатения труд на служителите, разходите за реклама и маркетинг, данъците, които трябва да внесат в държавния бюджет и накрая надценка, която представлява тяхната печалба. У дома цената на нашата храна включва единствено цената на продуктите и на изразходваната енергия. Можете да дадете конкретен пример, с който да илюстрирате казаното – да сравните цената на определено ястие у дома и извън дома, но не е задължително.

Прочетете внимателно горния абзац / параграф и обърнете внимание на разликата между аргумента, развиването му / доказването му чрез обяснение и конкретния пример. Тези неща са отбелязани съответно в три различни цвята.

Често срещана грешка в изграждането на аргументация: пишещият не прави разлика между аргумент и пример. Дава 2-3 примера, които описва в 2-3 отделни параграфа и счита, че е дал и развил 2-3 отделни аргумента, а в действителност е дал примери, с които доказва един и същ аргумент. Доста често, пишещите дори не си правят труда да напишат аргумента, който тези примери доказват. Трябва да помним, че примерите сами по себе си могат да се тълкуват по различни начини и ние не можем да очакваме читателят сам да извлича аргументите от тях.

Заключението

В заключението не включваме никаква нова информация. Обобщаваме основните идеи, които сме развили – съвсем накратко, в рамките на максимум 2 изречения. Внимаваме да не противоречим на нещата, които сме казали и доказали в предишните части.

Как да бъдем сигурни, че сме написали есе от минимум 250 думи? 

Всички думи се броят – дори най-кратките, които се състоят само от една буква. На изпита обаче нямате време да броите думи и след това да се мъчите да добавяте за да достигнете минимума.

Нужно е да се упражнявате достатъчно преди изпита за да добиете усет и навик да пишете достатъчно дълги есета.

Когато пишете на компютър, лесно можете да броите думите. Ако вземате комптърната версия на изпита, можете лесно да следите броя на написаните думи.

Ако пишете на хартия, добре е да обърнете внимание и да запомните колко средно думи на ред изписвате с вашия обичаен почерк и да броите редовете. Ако ще вземате изпита на хартия, можете да си принтирате официалните изпитни листове и да тренирате върху тях или пък да принтирате един брой, да видите колко дълги са редовете и какъв брой, а след това да използвате тетрадка. Можете да свалите примерен изпитен лист от тази страница.

Добре е докато се готвите за изпита да добиете навика да пишете повече от 250 думи. Някои учители съветват учениците си да се стремят към 260-280 думи; аз обикновено съветвам да се стремят към 300.

И все пак имайте предвид, че ако напишете много дълго есе, няма да получите по-висока оценка само заради това. Дори е възможно в стремежа си да напишете колкото се може повече, да включите неща, които не са стриктно по темата и след това да получите по-ниска оценка именно заради това, че сте се отклонили от зададената тема.

Как да решим каква позиция да заемем по поставената тема?

Няма правилна и неправилна позиция. Освен това няма и детектор на лъжата, който да провери дали наистина вярвате в това, което сте заявили като своя позиция в есето. Важното е да напишете добре структурирано и аргументирано есе, на достатъчно добър английски език.

Аз лично бих заела позицията, която бих могла най-лесно и добре да аргументирам, дори и ако в реалния живот страстно заемам противоположната.

Това е една от причините да помисля по темата, да нахвърля идеи, да подбера най-подходящите и да си съставя план – преди да започна да пиша.

Доста често се задава въпросът дали е добре да заемеме една твърда позиция или можем да заемем междинна, не съвсем твърда позиция по зададената тема. По този въпрос има различни мнения.

Аз лично смятам, че когато човек мисли сериозно по някои въпроси, не е възможно да заеме твърда позиция и е напълно приемливо това да бъде изразено в изпитно есе. Важното е пишещият да даде добра обосновка за това какво го кара в едни случаи да подкрепя едната позиция, а в други случаи друга или пък защо подкрепя основно едната, но счита, че трябва да прави и изключения и пр. При някои изпитни формати това се счита за съвсем приемливо.

В случая с IELTS има различни мнения. Чела съм мнения на изпитващи, които се съгласяват с горното твърдение, но има и доста сериозни учители, които не са съгласни. В този случай може да е добра идея да проявим предпазливост.

Най-надеждният начин да решим е като обърнем внимание какво точно ни питат в поставената задача.

Понякога ни питат дали сме съгласни или несъгласни с определена позиция. В такъв случай може да е най-добре да изберем една позиция и да я защитим недвусмислено във всеки един аргументативен параграф.

Понякога обаче ни питат в каква степен сме съгласни с определено твърдение. В този случай можем и да не заемаме твърда позиция. Как обаче да направим това на практика? Какво да пишем? В тезата трябва ясно да изразим, че сме на междинна позиция. В аргументативната част трябва да имаме поне 1 аргумент, който подкрепя позицията и поне 1 аргумент против нея.

Какви са критериите за оценяване? 

Има няколко критерия, които се вземат предвид и те са публично достъпни.

Task Response – в каква степен сте отговорили на зададените въпроси. За да имате висока оценка по този критерий, се уверете, че сте отговорили на ВСИЧКИ поставени въпроси, а не само на някои от тях.

Уверете се, че не сте писали по въпроси, които не са зададени. Всичко извън темата ще бъде санкционирано.

Позицията ви трябва да бъде ясна от началото до края, дори и ако заемате междинна позиция. Освен това, всеки елемент от вашата позиция трябва да бъде добре обоснован.

Всяка идея трябва да бъде добре развита и подкрепена с доказателства – върнете се и препрочете написаното за аргументативната част.

Lexical Resource – с колко богат речник си служите. Колкото по-богат е вашият речников запас, толкова по-висока оценка ще получите.

За да се изразите по-ясно и прецизно, е нужно да знаете повече думи. Понякога е достатъчно да използваме широко използвана дума, но понякога е по-добре да използваме по-рядко срещан неин синоним, който изразява специфично значение, което добре познатата дума не може да изрази. Ето защо е хубаво, когато учите английски, да използвате едноезични речници с обяснения и примери вместо преводи, както и тезауруси (синонимни речници). Повече по този въпрос очаквайте в друга публикация.

Високо ще бъде оценено умението правилно да използвате по-рядко използвани думи, които много хора не са срещали, включително такива, за които английският език е роден (примерно защото не са особено добре образовани).

Ако знаете в какви случаи е уместно да се употребяват думите и с кои други думи е уместно да се съчетават, ще получите по-висока оценка. За да развиете това умение е нужно да четете много и по-сложни текстове.

Важно е да избягвате разговорен език.

И накрая – желателно е да не допускате много правописни грешки, а също така да познавате принципите на изграждане на английските думи.

Grammatical Range and Accuracy – в каква степен можете да си служите с по-сложни граматически конструкции, при това вярно и точно.

За да усвоите умението да си служите с колкото се може повече по-сложни конструкции е нужно да четете колкото се може повече текстове на по-сложен език. Тези конструкции няма как да усвоите от съвременни бестселъри, филми, статии за знаменитости или здравословно хранене.

Правилна пунктуация. За съжаление, за това трябва да положите специални усилия, тъй като английската пунктуация рядко се преподава в българските училища. Добрата новина е, че е доста по-логична от българската пунктуация. Моят съвет е да научите класическите правила и да се придържате към тях отколкото да се обърквате от все по-честото им нарушаване от страна на съвременните журналисти и писатели. Ако търсите тестове, с които да се упражнявате, можете да използвате секциите “Writing” на американския изпит SAT.

Coherence and Cohesion – доколко есето ви е логично организирано, доколко частите са добре свързани помежду си.

Повечето ученици смятат, че важно да запаметят списъци от свързващи думи. За някои ученици може да има смисъл да прегледат такива списъци – за онези, които не са чели и писали достатъчно за да са усвоили тези думи и изрази доста преди да се явят на изпит.

Много по-важна обаче е логическата свързаност и организираност на текста, а това не може да бъде постигнато с механично добавяне на свързващи думи. Обикновено такива опити завършват печално – с неправилна и неуместна употреба на свързващите думи.

Не е достатъчно да владеете отлично структурата на есето както и английски език. 

Може да владеете отлично тези неща, но да не знаете нищо или твърде малко по зададената тема. В такъв случай, не можете да напишете добро есе.

За да се подготвите добре за който и да е изпит по писане на високо ниво, трябва да обогатявате непрекъснато общата си култура и да мислите колкото се може по-задълбочено по колкото се може повече теми.

На тази страница можете да откриете по-общи теми, които са в основата на повечето от конкретните изпитни въпроси. На тази страница можете да откриете над 100 конкретни теми, които са давани на изпити.

Конкретни полезни съвети в тази насока очаквайте в следващи публикации.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *